جنوب شرق
کنسلی مجدد پروازهای ترکیش

بخشنامه واطلاعیه هواپیمایی ترکیش درباره کنسلی مجدد پروازها از مبدا ایران به دلیل ادامه شیوع بیماری کرونا تا تاریخ 1 اکتبر 2020 (10 مهر 1399)