جنوب شرق
تور گروهی آذربایجان

ویژه قربان تا غدیر
تاریخ حرکت: 30 مرداد
تاریخ حرکت غدیر: 7 شهریور
خدمات: 3 شب اقامت با صبحانه، ناهار و شام، راهنما، بیمه و ویزا